تیم برگزاری رویداد مسابقات برشته کاری ایران در حال آماده سازی قوانین مسابقه برای شرکت کننده گان عزیز می باشند.
به زودی فایل ترجمه شده قوانین مسابقات جهانی 2023 آماده دریافت برای شما خواهد بود.