تیم برگزاری رویداد مسابقات برشته کاری ایران در حال اماده سازی قوانین مسابقه برای شرکت کننده گان عزیز می باشند.

به زودی فایل ترجمه شده قوانین مسابقات جهانی 2023، آماده دریافت برای شما خواهد بود.