جوایز مسابقه نبرد باریستا:

نفر اول مسابقه نبرد باریستا  یک دستگاه خودرو

تیم قهرمان شرکت در دوره های آکادمی قهوه توپر درترکیه

نفر دوم مسابقه نبردباریستا یک دستگاه اسپرسو ماشین وگا مدل پگاسو

جوایز مسابقه کلد برو:

نفر اول مسابقه یک دستگاه آسیاب وگا